info@gelbekit.lt +370 686 07695

Rivile GAMA

Rivile GAMA programos moduliai

Vientisa modulinė sistema, kuri susideda iš pilnai funkcine, technine ir duomenų panaudojimo prasme tarpusavyje integruotų uždavinių (modulių). * – moduliai esantys gamybos/testavimo fazėje

Branduolys

Parametrai, sutarties normatyvai, dimensijos, administravimas

Daugiau
Close

Branduolys

Kortelės:

 • Įmonės sąskaitų planas;
 • Prekės;
 • Paslaugos;
 • Klientai;
 • Padaliniai;
 • Objektai;
 • Menedžeriai;
 • Grupės;
 • Automobiliai;
 • Valiutos;
 • Sutartys;
 • Mokestinis sąskaitų planas ir kt.

Normatyvinė informacija ir vartotojų teisių administravimas:

 • Vartotojų sąrašas;
 • Vartotojų teisių administravimas;
 • Parametrų sąrašas;
 • Ataskaitų sąrašas;
 • Dokumentų skaitliukai;
 • Darbo vietos.
Didžioji knyga

Bendrasis žurnalas, balansas, pelno-nuostolio ataskaitos

Daugiau
Close

Didžioji knyga

Visos finansinės ataskaitos:

 • Balansas;
 • Pelno-nuostolio ataskaita;
 • Bandomasis balansas;
 • Kasos knyga;
 • Avanso apyskaitos;
 • Sąskaitų judėjimo ataskaitos;
 • Sąskaitų detali informacija;
 • Sąskaitų suminė informacija;
 • DK sąskaitų perskaičiavimas;
 • Didžiosios knygos operacijos.

Atsiskaitymai

Įplaukos, išmokos, bankiniai pavedimai, mokėjimo išrašai

Daugiau
Close

Atsiskaitymai

Įplaukų, išmokų operacijų vedimas, mokėjimo pavedimų formavimas, bankinių išrašų importas:

 • Įplaukų, išmokų operacijų vedimas;
 • Automatinis išmokų operacijų formavimas pagal sumines skolas;
 • SEPA pavedimų formavimas;
 • Kasos pajamų ir išlaidų orderiai;
 • Sudengimo operacijos;
 • Pinigų judėjimas tarp bankinių sąskaitų;
 • Mokėjimo išrašų importas.

Debitorinės / Kreditorinės operacijos

Klientų skolų apskaita, klientų informavimo sistema, būklė

Daugiau
Close

Debitorinės / Kreditorinės operacijos

Darbas su klientais, klientų skolų analizavimas:

 • Detalios skolos;
 • Suminės skolos;
 • Klientų būklė;
 • Apyvartos;
 • Suderinimo aktų siuntimas;
 • Priminimų automatinis siuntimas;
 • SMS pranešimų siuntimas;
 • Mokėjimų planas;
 • Planuojami pinigų srautai.

Ilgalaikio turto apskaita

Turto judėjimas tarp padalinių, atsak. asm.

Daugiau
Close

Ilgalaikio turto apskaita

Ilgalaikio turto grupės, kortelės, nusidėvėjimo skaičiavimas:

 • Ilgalaikio turto grupės. Galimybė vesti mokestinę informaciją ir informaciją pagal VAS (skirtingos sąskaitos ir skirtingos nusidėvėjimo normos);
 • Ilgalaikio turto apskaitos kortelės;
 • Nusidėvėjimo skaičiavimo metodai (tiesioginis, likusio laiko, tiesioginis dienomis ir kt.);
 • Ilgalaikio turto operacijos (pirkimas, nurašymas, pardavimas, vidinis judėjimas ir kt.);
 • Amortizacijos skaičiavimas;
 • Ilgalaikio turto remonto sąnaudų kaupimas, vertės didinimas;
 • Ilgalaikio turto likučių ir apyvartos ataskaitos pagal:
  • padalinius, objektus;
  • grupes;
  • pradinės vertės sąskaitas;
  • atsakingus asmenis.
 • Inventorizaciniai apyrašai, nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraščiai.
Pirkimai

Pirkimų apskaita, automatinis užsakymo formavimas

Daugiau
Close

Pirkimai

Pirkimo užsakymų formavimas, prekių (paslaugų) pirkimo operacijų vedimas ir analizė:

 • Prekių pirkimo užsakymų formavimas atsižvelgiant į likučius, minimumą padalinyje, pardavimus per pasirinktą laikotarpį, sezoniškumą, užsakymo įvykdymo terminus;
 • Užsakymų siuntimas el. paštu tiekėjams;
 • Pirkimo užsakymų (pasiūlymų) vertimas sąskaitomis;
 • Pirkimo operacijų importas/eksportas per rivile-eko sistemą;
 • iSAF registro formavimas VMI;
 • Pirkimai konsignacija;
 • Pirkimo operacijų analizė pagal:
  • prekes, paslaugas, jų grupes;
  • tiekėjus, jų grupes;
  • pirkimo sutartis;
  • padalinius, objektus, centrus;
  • menedžerius;
  • ir kt.
Pardavimai

Pardavimų apskaita, pasiūlymai, rezervai, GPAIS formavimas

Daugiau
Close

Pardavimai

Prekių (paslaugų) pardavimo operacijų vedimas ir analizė:

 • Pardavimo pasiūlymai, užsakymai, rezervavimai, važtaraščiai;
 • Pardavimo operacijų importas/eksportas per rivile-eko sistemą, Telemą, Omnivą;
 • Paslaugų registravimo sistema;
 • Sąskaitų-faktūrų generavimas pagal sutartis;
 • Sąskaitų siuntimas el. paštu;
 • iSAF, iVAZ formavimas VMI;
 • Pardavimo kainų (nuolaidų) parinkimo sistema pagal sutartis, akcijas, kainynus, padalinio kainas, nuolaidų matricas;
 • Pardavimo operacijų analizė pagal:
  • periodus;
  • prekes, paslaugas, jų grupes;
  • pirkėjus, jų grupes, vietoves;
  • pardavimo sutartis;
  • padalinius, objektus, centrus;
  • menedžerius
  • ir kt.
Operacijos su atsargomis

Inventorizacija, prekių nurašymas, tvarkymas

Daugiau
Close

Operacijos su atsargomis

Prekių inventorizacija, nurašymai, persirūšiavimas, gamyba:

 • Prekių nurašymas savo reikmėms, praradimai, brokas ir pan.;
 • Kuro nurašymas;
 • Prekių persirūšiavimas;
 • Prekių nurašymas į nebaigtos gamybos sąskaitas, gaminių užpajamavimas;
 • Inventorizacija:
  • likučių užfiksavimas;
  • inventorizuotų kiekių suvedimas arba importas iš kaupiklio;
  • inventorizacijos neatitikimai;
  • Inventorizacijos aktų spausdinimas.

Vidinė apskaita

Prekių vidinis judėjimas tarp padalinių / sandėlių

Daugiau
Close

Vidinė apskaita

Prekių judėjimas įmonės viduje, vidinių užsakymų formavimas:

 • Prekių judėjimas tarp padalinių, objektų;
 • Prekių perdavimo aktų, transporto važtaraščių spausdinimas;
 • Prekių perkėlimas į konsignacijos padalinius;
 • Perkėlimas į kitus mato vienetus, galiojimo laiko, serijų priskyrimas;
 • Prekių užsakymų iš kitų padalinių (sandėlių) formavimas, atsižvelgiant į likučius, minimalius kiekius, pardavimus per laikotarpį;
 • iVAZ formavimas VMI.

Gamybos apskaita

Komplektavimas, išbarstymas, nebaigta gamyba ir pan.

Daugiau
Close

Gamybos apskaita

Surinkimo, išbarstymo operacijos, paskyrų formavimas ir vykdymas:

 • Kalkuliacinės kortelės;
 • Prekių (paslaugų) surinkimo ir išbarstymo operacijos pagal kalkuliacines korteles;
 • Gaminių savikainos koregavimas, įtraukiant papildomas išlaidas;
 • Darbo užmokesčio paskaičiavimas pagal pagamintos produkcijos kiekį ir darbo įkainius;
 • Darbo užmokesčio už atliktą paslaugą paskirstymas darbuotojams pagal dirbtą laiką, tarifinį atlyginimą ir kitus kriterijus;
 • Gamybos užsakymų suvedimas;
 • Paskyrų formavimas ir vykdymas;
 • Gaminių savikainos, sunaudotų medžiagų, pagamintos produkcijos analizės ataskaitos;
 • Nebaigta gamyba.
Perkainavimai

Perkainavimų operacijos, etikečių, lipdukų spausdinimas

Daugiau
Close

Perkainavimai

Prekių ir paslaugų perkainavimo operacijų vedimas, etikečių spausdinimas, perkainavimo operacijų analizė:

 • Perkainavimo operacijose keičiamos prekių ir paslaugų:
  • pardavimo kainos padalinyje;
  • pardavimo kainos pagal objektus ir serijas;
  • bazinės pardavimo kainos;
  • kainynų kainos;
  • akcijų metu taikomos kainos ir nuolaidos;
 • Perkainavimo operacijose naujos kainos gali būti suvedamos ranka arba paskaičiuojamos pagal įvairias apsirašytas formules;
 • Galima perkainuoti visas, tam tikros grupės, tam tikro tiekėjo, konkrečiose operacijose užpajamuotas ar pagal kitus kriterijus atrinktas prekes;
 • Perkainavimo ataskaitose matosi kaip kito prekių (paslaugų) pardavimo kainos.
 • Vieno padalinio prekių perkainavimo operacijas galima perkopijuoti kitam padaliniui arba tam tikram padalinių sąrašui.
 • Perkainavus prekes, galima atsispausdinti etiketes su naujomis kainomis ir kita reikalinga informacija.
Dokumentų registras

i.SAF, i.VAZ, PVM deklaracijos teikimas VMI

Daugiau
Close

Dokumentų registras

i.SAF S/F registro, PVM deklaracijos formavimas ir teikimas VMI:

 • i.SAF duomenų apie gautas ir išrašytas sąskaitas faktūras formavimas apima:
  • PVM mokesčio susiejimą su konkrečiu PVM klasifikatoriumi ir buhalterine sąskaita;
  • PVM klasifikatoriaus automatinį parinkimą formuojant i.SAF dokumentų registro operacijas;
  • galimybę priskirti konkrečius PVM klasifikatorius kiekvienoje pirkimo ar pardavimo detalioje eilutėje;
  • sąskaitos tipo (debetinė, kreditinė, anuliuota ir pan.) parinkimą kiekvienam pirkimo ar pardavimo dokumentui;
  • periodo, už kurį formuojama informacija, periodo dalies pasirinkimą, pakartotinį duomenų suformavimą.
 • Prieš pateikiant duomenis, galima atsispausdinti informaciją pagal klasifikatorius, ištestuoti visur užpildytas PVM klasifikatorius;
 • Duomenys VMI gali būti pateikiami formuojant failus arba tiesiogiai per API;
 • Galima formuoti Prekių/Paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalą.
 • Galima formuoti PVM deklaraciją ir įkelti į FR0600 šabloną.
Transporto apskaita

Kelionės lapai, krovinių pervežimai, kuras, vairuotojai

Daugiau
Close

Transporto apskaita

Kelionės lapai, pervežimai, kroviniai, pervežimų operacijos:

 • Kelionės lapų suvedimas:
  • nuvažiuotas atstumas;
  • kuro normos ir sunaudotas kuras;
  • visos kitos kelionės metu patirtos sąnaudos;
  • vairuotojo atskaitomybė;
  • ryšys su transporto važtaraščiais.
 • Krovinių apskaita, pardavimo operacijų už krovinių pervežimą generavimas;
 • Pervežimų apskaitą, pirkimo operacijų generavimas;
 • Krovinių pervežimo analizė;
 • Kuro sunaudojimo analizė pagal automobilius, maršrutus, kelionės lapus;
 • Vairuotojo atskaitomybės analizė.
Pardavimų taškai (POS)

Kasos prekybai, vaistinėms, kavinėms-restoranams

Daugiau
Close

Pardavimų taškai (POS)

Kompiuterizuotos darbo vietos, skirtos mažmeninei prekybai:

 • Dirbama tiesiai iš Rivile GAMA programos;
 • Galioja visi funkcionalumai, kurie naudojami programoje – sutartys, kainynai, nuolaidų sistema;
 • Integruota su įvairiais POS aparatais: „Raso“, „Aspa“,“Empirija“ ir kt.
 • Galima atsiskaityti apmokant grynais, kreditinėmis kortelėmis, dovanų čekiais;
 • Galima parduoti ir apskaityti dovanų čekius;
 • Yra galimybė pajungti svarstykles, ASPA pinigų priėmimo / išdavimo mašiną.
Sandėlio valdymas (SVS)

Prekės lokacijose, kaupiklinės op., maršrutai sandėlyje

Daugiau
Close

Sandėlio valdymas (SVS)

Prekių judėjimo sandėlyje fiksavimas, prekių pajamavimas, atrinkimas, inventorizacija:

 • Sandėlis suskirstomas į lokacijas, joms priskiriami ir atspausdinami Bar kodai;
 • Rivile GAMA programoje pirkimo, pardavimo ir vidinės apskaitos moduliuose generuojamos sandėlio operacijos;
 • Atrinkimo operacijų generavimui aprašomos formulės, kuriose užprogramuojamas atrinkimo algoritmas;
 • Visos sandėlio operacijos atliekamos delninukais, kurie dirba per Wifi realiame laike;
 • Prekių perkėlimui iš vienos lokacijos į kitą delninuke inicijuojama vidinio perkėlimo operacija;
 • Galima atlikti sandėlio pilną ir dalinę inventorizaciją. Suskaičiuoti kiekiai persikelia į inventorizacijos operaciją Rivile GAMA programoje;
 • SVS modulyje visada galima matyti kokioje lokacijoje yra konkreti prekė, arba kokios prekės ir kiek yra nurodytoje lokacijoje.
Atlyginimų apskaita

Darbo laiko apskaita, darbo užmokestis

Daugiau
Close

Atlyginimų apskaita

Darbuotojų kortelių aprašymas, darbo laiko žiniaraščių pildymas, atlygimo skaičiavimas ir išmokėjimas, ataskaitų formavimas:

 • Aprašomas bendras įmonėje skaičiuojamų priskaitymų ir atskaitymų sąrašas, jų kiekis neribojamas, skaičiavimo algoritmai aprašomi formulėmis;
 • Aprašomos darbuotojų kortelės su visa atlyginimų skaičiavimui ir ataskaitų formavimui reikalinga informacija;
 • Darbuotojas gali dirbti keliuose padaliniuose arba keliuose etatuose;
 • Kiekviename padalinyje darbuotojui gali būti skaičiuojami skirtingi priskaitymai;
 • Vedami darbo laiko apskaitos žiniaraščiai (tabeliai);
 • Vedami arba suimportuojami atostogų, ligos, komandiruočių ir kitokie algos dokumentai;
 • Daromi avanso ir atlyginimo išmokėjimai, formuojama informacija bankams;
 • Formuojamos visos ataskaitos Sodrai ir VMI;
 • Formuojamos įvairios priskaitymų / atskaitymų suvestinės pagal darbuotojus, padalinius, objektus.
Personalas

Personalo informacija, komandiruotės, įsakymai, atostogos

Daugiau
Close

Personalas

Personalo kortelių aprašymas, personalo operacijų vedimas, etatų apskaita, nepanaudotų atostogų paskaičiavimas:

 • Aprašomos personalo kortelės su reikalinga informacija apie darbuotoją, jo išsilavinimą, pateiktus dokumentus;
 • Fiksuojamas kiekviename padalinyje patvirtintų etatų kiekis, sekama, kiek jų yra nepanaudota;
 • Vedamos visos su darbuotoju susijusios personalo operacijos: priėmimas, perkėlimas, atostogos, stažuotės, pavadavimai, atleidimai ir kita;
 • Suformuojami ir prie operacijų prisegami visi su jomis susiję dokumentai (sutartys, įsakymai ir pan.);
 • Bet kuriai datai gali būti paskaičiuojamas nepanaudotų atostogų likutis;
 • Parengiamos ataskaitų 1-SD, 9-SD, 12-SD formos;
 • Formuojamos įvairios suvestinės pagal darbuotojus, nepanaudotų atostogų ataskaitos su vidurkiais;
 • Formuojama asmens kortelė, kurioje matosi visa darbuotojo istorija.
Analitika ir ataskaitos

Verslo valdymo ir analizės rinkiniai, likučiai, statistika, FIFO

Daugiau
Close

Analitika ir ataskaitos

Sisteminės ir papildomos ataskaitos, funkciniai klavišai, analitinė informacija, informacijos filtravimas, spausdinimas, kėlimas į įvairaus formato failus :

 • Rivile GAMA programoje pateikiamas sisteminių ataskaitų rinkinys, kurį galima papildyti vartotojo ataskaitomis;
 • Ataskaitų suformuota informacija gali būti spausdinama, eksportuojama į įvairaus formato failus (excel, pdf, word ir kitus), siunčiama elektroniniu paštu;
 • Įvairūs funkciniai klavišai pagreitina reikalingos informacijos suradimą ir peržiūrėjimą;
 • Galima lengvai peržiūrėti kiekvienos operacijos analitinę informaciją: įrašą Didžiojoje knygoje, detalias skolas, detalią prekių informaciją;
 • Informaciją galima atsifiltruoti pagal įvairius laukus, jų logines išraiškas, gautą rezultatą susirūšiuoti;
 • Galimas greitas einamųjų prekių likučių, klientų skolų peržiūrėjimas;
 • Formuojamos finansinės: balanso, pelno–nuostolio, bandomojo balanso ataskaitos.
Biudžeto valdymas

Finansinio biudžeto planavimas, vykdymas

Daugiau
Close

Biudžeto valdymas

Biudžeto straipsniai, maketai, plano suvedimas, plano palyginimas su faktu:

 • Biudžeto straipsnių susiejimas su įmonės sąskaitų planu;
 • Planuojamo biudžeto suvedimas pagal padalinius, objektus, centrus ir kitas dimensijas;
 • Biudžeto maketų susikūrimas, įtraukiant biudžeto straipsnius, DK sąskaitas, formules;
 • Biudžeto informacijos peržiūra pagal aprašytus maketus. Palyginimas su faktu;
 • Biudžeto ataskaitos.
Klientų lojalumo posistemė

Akcijos, lojalumo taškų kaupimas ir realizacija

Daugiau
Close

Klientų lojalumo posistemė

Akcijos, lojalumo taškų kaupimas ir realizacija:

 • Galima apsirašyti akcijos metu taikomas prekių bei paslaugų kainas ir nuolaidas;
 • Akcijos gali būti taikomos tam tikroms prekėms ar jų grupėms per nurodytą laikotarpį;
 • Dirbant su POS, galima aprašyti pirkėjams taikomą lojalumo sistemą;
 • Galima aprašyti įvairius lojalumo taškų skaičiavimo ir kaupimo algoritmus;
 • Lojalumo taškai gali būti realizuojami taikant įvairias nuolaidas, apmokant dalį sumos ar atsiskaitant specialiomis prekėmis.
CRM (ryšiai su klientais)

Projektai, kampanijos, iniciatyvos, akcijos, užduotys

Daugiau
Close

CRM (ryšiai su klientais)

Klientų valdymo sistema, apjungianti visą su klientais susijusią informaciją:

 • Aprašomi projektai ir užduotys;
 • Užduotys gali būti apjungtos į projektus;
 • Užduotys gali būti momentinės arba tęstis laike, aprašomos funkcijos, kurios turi būti įvykdytos užduoties patvirtinimo metu;
 • Fiksuojamas komunikavimas su klientais;
 • Generuojamos užduotys darbuotojams ir kontroliuojamas jų vykdymo procesas;
 • Galima klientams automatiškai siųsti pranešimus, sutartis, sąskaitas.
DVS (dokumentų valdymas)

Dokumentų rūšys, saugojimas, archyvavimas, paieška

Daugiau
Close

DVS (dokumentų valdymas)

Įvairios dokumentų rūšys, jų saugojimas, administravimas, paieška:

 • DVS modulis leidžia:
  • duomenų bazėje kaupti įvairius dokumentus,
  • duomenų bazėje aprašyti tik nuorodas į tam tikruose kataloguose padėtus dokumentus,
  • dokumentus suskirstyti pagal tipus ir rūšis,
  • suvesti ir saugoti daug papildomos informacijos apie kiekvieną dokumentą,
  • administruoti, kas gali matyti kiekvienos rūšies dokumentus,
  • nurodyti iki kada dokumentai galioja, kada jie suarchyvuojami, archyvo numerį,
  • ataskaitų formuojamus failus (PDF, XLS ar kitame formate) iškart kelti į DVS operacijas,
  • elektroniniu paštu (per MIcrosoft Outlook pašto programą) atsiųstus dokumentus
  • automatiškai kelti į DVS operacijas.
 • DVS modulis užtikrina dokumentų saugumą ir palengvina jų suradimą.
SAF T

i.SAF-T rinkmenos formavimas, skaidymas ir teikimas VMI

Daugiau
Close

SAF T

i.SAF-T duomenų rinkmenos formavimas, teikimas VMI:

 • Mokestinis sąskaitų planas susiejamas su įmonės sąskaitų planu;
 • Suvedama reikalinga informacija apie akcininkus;
 • Galima formuoti visą i.SAF-T informaciją arba dalimis pagal operacijų tipus;
 • Galima užsiduoti tikrinimo, finansinį skaidymo laikotarpius;
 • Turint daug informacijos, formuojamos kelios rinkmenos;
 • Suformuotos rinkmenos teikiamos į VMI.
BDAR

(bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) Asmens duomenų valdymas

Daugiau
Close

BDAR

Rivile BDAR modulis jau su pavyzdiniais duomenimis. Jis leis Jums apskaityti ir valdyti naujausią su asmens duomenimis susijusią informaciją.

BDAR modulis apima:

  • Duomenų tvarkymo veiklos registrą:
   • duomenų tvarkymo tikslas (duomenų subjektas),
   • tvarkomų asmens duomenų tipai ir rūšys,
   • jų tvarkymo teisinis pagrindas,
   • asmens duomenų saugyklos,
   • prieiga prie asmens duomenų.
  • Užklausų fiksavimą ir užklausai reikalingų duomenų atrinkimą;
  • Sutikimų naudoti ir saugoti asmens duomenis fiksavimą;
  • Asmens duomenų saugumo pažeidimų fiksavimą;
  • BDAR veiklos registro formavimą.

Asmens duomenų valdymas – didelis konkurencinis pranašumas, kuris tuo pačiu apsaugo nuo sankcijų. Skiriama bauda gali siekti iki 2-4 % ankstesnių finansinių metų bendros apyvartos arba 10 –20 mln. Eur.

*D.I. (dirbtinis intelektas)

Dirbtinio intelekto, statistiniai modeliai laiko eilutėms

Daugiau
Close

*D.I. (dirbtinis intelektas)

Šiuo metu kuriamas prognozavimo su dirbtiniu intelektu modulis, kuris leis prognozuoti laike kintančius dydžius, pavyzdžiui pardavimus, atsargas ir bet kuriuos kitus pateiktus duomenis.

Programa Rivile GAMA yra daugiavartotojiška sistema, tenkinanti įvairaus dydžio kompanijų reikalavimus.

Mūsų apskaitos ir verslo valdymo sistema turi modulinę struktūrą, todėl klientas gali įsigyti tik tuos modulius, kurie jam reikalingi ir tik tiek, kiek jų reikia

Išbandyti nemokamai

Rivile GAMA ir kiti produktai
 • Išbandykite greitai
 • Įsitikinkite stabilumu
 • Gaukite konsultaciją
 • Visiškai nemokamai

Konsultacija įsigijimui

Rivile GAMA ir kiti produktai
 • Labai populiari Lietuvoje
 • Pasirinkite tai kas reikalinga
 • Prisitaikykite pagal poreikius
 • Palankios įsigijimo sąlygos

Konsultacija nuomoti

Rivile GAMA ir kiti produktai
 • Visi reikalingi moduliai
 • Prisitaikykite pagal poreikius
 • Nemokami atnaujinimai
 • Tik nuo 35 €/mėn